+420 605 171 192 kocarky@kocarky.cz Antonína Dvořáka 1111, Kolín
605 171 192
Volejte Po-Pá 8:30-17, So: 9-13
Antonína Dvořáka 1111, Kolín
Váš košík
Celkem za 0 Kč
0
Přejít do košíku

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 • 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Daniela kočárky s.r.o jako podnikající právnické osoby, zapsané v obchodním rejstříku pod IČO: 25266489, se sídlem 580 01, Horní Krupá 111, adresa provozovny Antonína Dvořáka 1111, 280 02, Kolín - Kolín II (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která není podnikatelem (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím a za účelem nákupu zboží nabízeného v internetovém obchodu, tj. zejména kočárky, doplňky ke kočárkům, autosedačky, dětské postýlky a další dětské a související zboží nabízené v internetovém obchodě (dále jen „zboží“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.kocarky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • 1.2 Prodávající prohlašuje a kupující bere na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou určeny pro nákup zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • 1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • 1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • 1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


 • 2 Uživatelský účet

 • 2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat na svůj zákaznický účet. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „zákaznický účet“).
 • 2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
 • 2.3 Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.
 • 2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 • 2.5 Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • 2.6 Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • 2.7 Prodávající jakožto provozovatel internetového obchodu je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková autorská práva k webové stránce.
 • 3 Uzavření kupní smlouvy

 • 3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • 3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • 3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • 3.6 Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 • 3.7 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „emailová adresa kupujícího“).
 • 3.8 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • 3.9 Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
 • 3.10 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího.
 • 3.11 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 • 3.12 Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 • 3.13 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se řídí smlouvou mezi kupujícím a poskytovatelem těchto služeb.
 • 3.14 Kupující bere na vědomí, že v případě nepřevzetí objednaného zboží je takový stav považován za podstatné porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího. V takové situaci je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody, kterou prodávající utrpěl důsledkem takového porušení povinností kupujícího, a to zejména náhradu nákladů vynaložených na dodání zboží (dopravné, balné apod.). Kupující bere dále na vědomí, že v případě nepřevzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy ve smyslu předchozí věty nemá vliv na nárok prodávajícího na náhradu škody vzniklé v důsledku nepřevzetí zboží kupujícím. Pokud prodávající od kupní smlouvy pro porušení povinností kupujícího spočívajícího v nepřevzetí zboží neodstoupí, trvá povinnost kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

  4 Cena zboží a platební podmínky

 • 4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • X v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Antonína Dvořáka 1111, 280 02, Kolín II;
 • X v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • X Na splátky: Kompletní podmínky splátkového prodeje najdete na www.homecredit.cz/VOP/RU
 • X po dohodě s prodávajícím bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-7501720227/0100, vedený u Komerční Banky a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • 4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • 4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
 • 4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná za podmínek dle dohody s prodávajícím
 • 4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • 4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  5 Odstoupení od kupní smlouvy

 • 5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.
 • 5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 • 5.3 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 • 5.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • 5.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • 5.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • 5.7 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • 5.8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • 5.9 V případě, že si kupující zboží nepřebere ve lhůtě 14 dní v provozovně prodávajícího ani po celou dobu uložení zásilky u provozovatele doručovacích služeb, kupní smlouva uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím se od počátku ruší. Kupující v takovém případě nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


 • 6 Přeprava a dodání zboží

 • 6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • 6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • 6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • 6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • 6.5 Pokud kupující zboží opakovaně nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy na základě tohoto odstavce, uhradí kupující prodávajícímu škody ve výši nákladů, které prodávající vynaložil na balné a dopravu zboží kupujícímu. Prodávající je oprávněn započíst nárok na vrácení zálohy kupujícímu, pokud tato byla dle zvláštní dohody mezi kupujícím a prodávajícím uhrazena, oproti nároku na náhradu škody ve smyslu tohoto odstavce.

  7 Práva z vadného plnění

 • 7.0 Reklamační formulář si můžete stáhnout zde, zboží odešlete na adresu naší prodejny.
 • 7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající upozorňuje, že ve smyslu § 2112 odst. 1 občanského zákoníku je kupující povinen provést včasnou prohlídku dodaného zboží a případné vady zboží uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 3 dnů od převzetí zboží kupujícím.
 • 7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • 7.4 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.
 • 7.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 • 7.6 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a odhadované době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • 7.7 Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 • 7.8 Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání, že:
 • X se jedná o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí zboží, nebo ve smluvně poskytnuté záruční době; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účetním (daňovým) dokladem nebo dokladem o doručení zboží;
 • X že kupující koupil výrobek od prodávajícího a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účetním (daňovým) dokladem nebo dokladem nebo dokladem o doručení zboží;
 • X že je zboží vadné; za tím účelem kupující předloží vadný výrobek v provozovně, nebo jej na adresu provozovny prodávajícího zašle. Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.
 • 7.9 Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nebude-li doručena kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně prodávajícího či kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena. V tomto případě se má za to, že zboží je připraveno k vyzvednutí po uplynutí 30 dnů po jeho reklamování.
 • 7.10 Kupující je povinen vyzvednout si zboží z opravy nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za každý den prodlení s vyzvednutím opraveného zboží.
 • 7.11 Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn k prodeji tohoto zboží třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, prodávající je však oprávněn odečíst si skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.
 • 7.12 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


 • 8 Další práva a povinnosti smluvních stran

 • 8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží teprve zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • 8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 8.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 • 8.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 8.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


 • 9 Ochrana osobních údajů

 • 9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, emailová adresa a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • 9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení v podobě newsletterů kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • 9.4 Kupující má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů, a to telefonicky na telefonním čísle: +420 321 726 032, nebo na emailové adrese: kocarky@kocarky.cz. Po odvolání souhlasu bude zrušena registrace kupujícího. Zasílání newsletterů může kupující kdykoliv zrušit odhlášením na telefonním čísle: + 420 321 726 032 nebo na emailové adrese: kocarky@kocarky.cz.
 • 9.5 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém zákaznickém účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • 9.6 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • 9.7 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 9.8 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 9.9 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • 9.9.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 9.9.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 9.10 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • 9.11 Kupující bere na vědomí, že webová stránka může být monitorována a může zachytit informace o návštěvě kupujícícho.


 • 10 Zasílání obchodních sdělení a COOKIES

 • 10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na emailovou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 • 10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


 • 11 Doručování

 • 11.1 Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
 • 11.2 Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 • 11.3 Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat také prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.


 • 12 Zavěrečná ustanovení

 • 12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit ve smyslu § 1752 odst. 1 občanského zákoníku. V této souvislosti prodávající změnu kupujícímu oznámí sdělením zaslaným na emailovou adresu kupujícího. Kupující je v takovém případě oprávněn změny obchodních podmínek odmítnout a vypovědět kupní smlouvy s výpovědní dobou sedmi (7) dnů. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • 12.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne prodávající kupujícímu na vyžádání v elektronické podobě zasláním na emailovou adresu kupujícího.
 • 12.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • 12.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Daniela – kočárky a dětské zboží., Antonína Dvořáka 1111, 280 02, Kolín II, emailová adresa: kocarky@kocarky.cz, telefon +420 321 726 032. V Kolíně dne 20.12.2019 (datum poslední změny), Daniela kočárky s.r.o
 • „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

  13 Údaje pro platbu ze zahraničí

 • IBAN: CZ1801000001231308790277
 • SWIFT: KOMBCZPPXXX
 • Adresa banky: Kutnohorská 273, 280 78 Kolín, CZ 14 Provozovatele kompletní obchodní údaje • Provozovatelem virtuálního obchodu je Daniela kočárky s.r.o. • Sídlo firmy: Horní Krupá 111, 580 01 Havl. Brod • DIČ: CZ-252 66 489 • IČ: 252 66 489 • Prodejna 1: Antonína Dvořáka 1111, 280 02 Kolín • Tel: 605 171 192 • E-mail: kocarky@kocarky.cz • Web:https://www.kocarky.cz
 • Jsme největší obchod ve středočeském kraji

  Jsme napojeni rovnou na dodavatele

  Naše práce je pro nás zároveň zábavou

  Máme k dispozici tři servisní techniky

  55 660 produktů skladem

  Chcete vědět více? Navštivte nás!

  Chůvičky
  od 1 290 Kč
  Hračky pro děti
  od 59 Kč